...

با اينهمه ٬ من زنده ام و از زندگان پيش از آنکه بميرند نبايد حرفی زد ...