...

یادش بخیر ... اون روزا ما دلی داشتیم ... واسه مردن کسی بودیم ، چیزی داشتیم ...