...

کیه که بتونه ادعا کنه میدونه چی می‌خواد ؟ اصلاً کیه که بتونه بفهمه ٬ بشناسه ٬ بدونه ؛ خودشو ٬ خواستنشو ٬ دوست داشتنشو ...
.. و آنگاه ندا آمد که : بخواب بابا ... پتو یخ کرد !!