...
ای کسانیکه ایمان آورده‌اید ٬ شما خیال میکنید ایمان آورده‌اید ٬ شما رییییدییین ! آیا اندیشه نمیکنید ؟