...

خب ٬ این شد سه تا . واسه پنج ماه اول سه تا !! گفته بودم ... آدما از هم دور که میشن ٬ از هم دور میشن ٬ بعدشم از هم جدا میشن ٬ بعدشم میمیرن ... تموم میشن .... دیگه نبود ؟