...

به ترکه میگن یه جمله بگو توش چایی باشه ٬ میگه قوری ! شده حکایت من و این استاده ! یه مقاله داده‌ بهم گفته باهاش یه مقاله بساز ٬ چی باید بهش میگفتم آخه ؟