...

- ببین الاغ ! حالا من بعضی وقتا عصبانی میشم یه چیزی میگم تو که میشناسی منو ٬ وقتی عصبانیم نباید سر به سر من بذاری حرفام رو هم جدی نگیر ! حالیته ؟
- حالا چرا اینقدر عصبانی هستی ؟
- نه من عصبانی نیستم
- هستی منم هیچ کدوم از حرفای الانت رو جدی نمیگیرم :|
- نیستم
- هستی
- میگم نیستم X(
- میگم هستی ..
- نخیرم نیستم
.
.
.
و این مکالمه همچنان ادامه دارد !!