...

همه میان آمریکا ایدز میگیرن ٬ من و رضا جنون گاوی گرفتیم !! آهای آقای مایکل ؛ خدا از سر تقصیراتت نگذره اگه ما مردیم که تقصیر تو بود ما چیز خور شدیم.