...


- عشق چه رنگیه ؟
- شاید رنگ ماه ... شاید رنگ یه جاده‌ی مه گرفته تو یه شب مهتاب ... شاید رنگِ ...(download: 1.8mg, stram: 900k)