...

ببین٬ اونی که تو توشی پیله نیست ٬ تار عنکبوته . از یه تار عنکبوت هیچوقت یه پروانه بیرون نمیاد.