...


این جاده همه‌ش مِهه ... هیچ‌جوری تهش پیدا نیست ٬ هیچ جوری پیچاش معلوم نیست ... این جاده ترسناکه ... این جاده نمناکه ... پس ... آفتاب ؟

... آره ، زندگی درست مثل قدم زدم تو این جاده ی مهی که عکسش این بالاست میمونه ، اتفاقای زندگی هم درست مثل این آهنگه میمونه که این زیره ... پس میریم قدم زنون !


(Vangelis: Hispanola - 1.2mg)