...

میدونی خیلی مهمه که آدم هر از چندی آب قلیونش رو عوض کنه ! این درسیه که تو زندگی از وقتی اومدم آمریکا و قلیون خودم رو دارم گرفتم. اگه هم نفست خوب در نمیاد به جاش میتونی آب بیشتری توش بریزی .