...

همه با هم نشانه میگیریم ... همه با هم شلیک میکنیم ؛ همه با هم بر زمین می‌افتیم ... همه ٬ غیرِ گورکن ! گورکن‌ها پیروز این میدانند.