...

همه با هم چشم میگذاریم ٬ همه با هم قایم میشویم ٬ همه باهم سوک‌سوک ...