...

از بزرگترین اشتباهات نوع بشر اختراع کردنش بود ٬ همانا کشف باید کردن!