...

گفتم که صدات نمیاد ٬ نمیشنوم٬ بیخود اینقدر داد نزن .