...

فریادی که از چشم‌ها سرازیر میشود ٬ چشمانی که بر هم می‌نهم ٬ تا سکوت ... تا سکوت ...