...

سؤال:آيا جواب دادن به مجريان تلويزيون و گويندگان راديو که سلام مى دهند واجب است ؟
جواب:واجب نيست .

سؤال:عشق چيست ? عشق فقط بين دو نفر است آيا مرد يا زنى ممكن است كه بعد از ازدواج باز عاشق شود ? يا اينكه بار اول عشق پاك است كه مثلا يك نفرى كه بار اول عاشق كسى شد مى تواند فراموشش كند يا نه ?
جواب:اين عشقها خيالات است و ناشى از شهوت است .

سؤال:مراد از سن تمييز چه سنى است ؟
جواب:سنى است كه بچه خوب و بد را بداند وا حتمال برود كه نگاهش به بدن زن موجب تحريك شهوتش شود .

سؤال:آيا ارتباط تلفنى و ايميل به صورت پيوسته با يك خانم چه حكمى دارد ؟
جواب:حرام است .

سؤال:چت كردن با دختر اشكالى دارد و آيا احساس دوست داشتن آن دختر حرام است ؟
جواب:چون ترس افتادن به گناه هست جايز نيست .

سؤال:آيا شركت در طرح هاى تجارت الكترونيك اشكال دارد ؟
جواب:حضرت آقا اين گونه معاملات را تصحيح و اجازه نمى فرمايند .

سؤال: حكم نامه نگارى و يا چت كردن با نامحرم در اينترنت چيست ?
جواب: با خوف وقوع در حرام جايز نيست .

سؤال: آيا مىشود با زن فاحشه ازدواج موقت كرد؟
جواب: مانعى ندارد ولى بنابر احتياط واجب بعد از توبه اش باشد.
(ادامه ...)