...

به گمونم سقط کردم . هرچند ... حکایت همچنان باقیست !