...

مثکه یه شبه مهدی و پیام و پویا بختشون وا شده !! آقا مبارکه . حالا چی یه هویی همه باهم !! خیلی مبارکه :)
اینم یه آهنگ مخصوص مراسم چیز کنونتون ;-)

Las Ketchup : Aserejé - 850k

پ.ن. حالا بوف یا روز؟