...

دست و پا نزن ٬ آروم باش . به سنگینی وزنه‌ایکه بهت چشبیده فکر نکن ٬ راحت رو آب دراز بکش ٬ چشمات رو ببند ، لبخند بزن و بذار آب یواش یواش بیاد روت . باید غرق شد ٬ چه بخوای چه نخوای ٬ پس بهتره از غرق شدنت لذت ببری . آروم باش ... چشمات رو ببند و تموم شو.