...

بچه ها مرافب بااااشییییید !!

صد بار گفتم آدم عاقل هر سوراخی که دستش رسید رو انگوشت نمیکنه !! آخه شوخی شوخی با چرخ گوشتم شوخی ؟!! بکش بیرون انگشتتو از سوراخ مردم تا چرخ گوشتشونو روشن نکردن . حالا ببین من کی گفتما.