...

به ترکه میگن دو دو تا میشه چن تا ؟ میگه چهار تا ! میگن ااااااه ! تو که ریدی به جک ... حالا حساب کار ماست با این مقاله دادنمون ! استاده برگشته میگه اینی که پیاده سازی کردی زیادی خوب داره جواب میده جا واسه بهینه سازی نداره حالا چی کارش کنم آخه !