...

از شبانه های شاملو:

مردي چنگ در آسمان افکند،
هنگامي که خون‌اش فرياد و
دهان‌اش بسته بود.

خنجي خونين
بر چهره‌ي ِ ناباور ِ آبي! ــ

عاشقان ...
چنين‌اند.