...

میدونی هیچ کس به ما مبارزه رو یاد نداده بود . برای بودن ... برای داشتن ... برای رسیدن ... برای خواستن ! باید بدونی که ما همدیگه رو ترک نکردیم ... ما همدیگه رو رها کردیم .... رها ... مثل باد ...