...

بهش فکر کردی تا حالا ؟ اینکه چرا وقتی میخوای خواب ببینی چشمات رو باید ببندی ؟! اینکه چرا وقتی میخوای بری تو رویا چشمات رو باید ببندی ... اینکه چرا وقتی گریه میکنی ٬ وقتی میخوای یه چیزی رو تصور کنی ... وقتی فکر کنی ... وقتی می‌خوای واقعاً فریاد بکشی ... وقتی واقعاً درد میکشی .. وقتی میخوای یکی رو ببوسی ... بهش فکر کردی ؟ همیشه باید چشمات رو ببندی . هیچ فکر کردی چرا ؟