...

هیجان زندگی خیلی اومده پایین . یا باید ماشین بخرم ٬ یا هفت‌تیر ... یا ... اصلاً دوباره برم عاشق بشم ؟ مممم ... مامانم میگه برو خواستگاری هیجان داره ! ... همممم ... هیجان !