...

هر کی موقع بوس کردن و لب گرفتن چشماش رو باز کنه خره! (حدیثی بود از حضرت خودم)