...

خواب سه پایه ها رو دیدم ! کلاهکا .. کوههای سفید ، شهر طلاوسرب ، برکه ی آتش ... یعنی ما هم یه روز ما آزاد میشیم ؟ یه روز از دست سه پایه ها راحت میشیم ؟ چقدر اون داستان رو دوست داشتم. دلم واسه بچگیا و قصه خوندناش خیلی تنگ شد. یه جور خیلی زیاد ...