...

دخترکانی که معنای معاشقه را نمیدانند ، نمیفهمند ، ... و روزی میمیرند .