...

عاشق این عکسم. عاشق این کفتارم. عاشق این بچهه اَم . عاشق این جور مرگم . کاش به جای اینکه بعد مرگم خاک بریزم رو تابوتم یا بسوزوننم و خاکسترم رو بدن به باد جنازم رو بدن یه لاشخور یه دل سیر همه‌م رو بخوره ٬ سیر شه . هی پسر میدونی این لاشخوره رو که میبینم یاد چی میفتم ؟