...

آهای اونایی که هی میگین به تخمم ، هی میگین بگو به تخمم ٬ نمیدونین مگه تخم آدم از همه جاش حساس تره ؟ مگه نمیدونین چقد درد داره ؟ مگه نمیدونین وقتی به تخمتون حواله میکنین درد میگیره مجبورین رو پاهاتون بشینین و پاهاتون رو جمع کنین تو شیکمتون از جاتون تکون هم نمیتونین بخورین ؟ حتی دیگه رو پاتون هم نمتونین واستین ؟ راه نمیتونین برین ! تکون نمیتونین بخورین ! همه چیز رو هم فراموش میکنین ... جز درد ! یه درد مسخره ٬ یه درد گه ٬ یه درد بیخود !

آهای الاغا ٬ گاوا ! احمقا ! خرا ! نفهما ! اه اه اه ....