...

دیدی یه خوابی میبینی که تا مرگ ازش لذت میبری؟ این خوابی که این دفه دیدم از اونی که منو به زور فرستاده بودن بهشت هم بهتر بود. خواب خوب خیلی چیز خوبیه ، البته تا وقتی که بیدار نشدی . ... واییییی من هیجان زده م . دلم خواست :~