...

یه قصه داره این دلم ...

موج زخود رفته ای ٬ تیز خرامید و گفت:
« هستم اگر میروم ... گر نروم نیستم ...‌ »
.
.
نیستم.