...

قفس به این بزرگی ، کاشکی پرنده بودم
مهم نبود پریدن ، ولی پرنده بودم .
فرقی نداره وقتی ندونی و نبینی
غصه‌ت میگیره وقتی ، میدونی و می‌بینی ..