...

یه ساعت بود . همه‌ی شماره‌ها ریخته بود اون زیر رو هم جمع شده بودن بین ۵ و ۷ . عقربه‌هاش هم کج بودن . خودش رو هم یه وری زده بودن به دیوار. رو ساعته هم نوشته بود: Who Cares !