...

خدایا ، تو رو خدا زلزله نیاد دیگه خب ؟ اعصاب نداریم به جان خودت. این بارم بیخیال شو دیگه . تو که تاحالاش کوتا اومدی حالا چه وقت بندری زدنته آخه که !