...

فشنگ آخرم رو گم کردم و مردم . یه مرگ ساده و غمگین ٬ بدون فشنگ آخر.