...
پر از حرفم و خاموش ٬ یه قصه و فراموش ...    (1.2mg)