...

حاجی بشقاب پرنده, حاجی آقای بنده ...

(1.3mg)

فشار فسفر مغزم زده رو چارصد و پنجاه
میخوام از فرمولای شمس الاماره بنویسم ولیکن قلم و دوات نیس
وای
حاجی سر جدت قسم ٬ تو رو به جمالت قسم
یه کاری ندی به دستم
تا کی بشینی نقش دوراهی ؟
بیست سال از این قصه گذشت بسه جدایی ..

حمومی آی حمومی خیر نبینی حمومی
دیدی چی سر ما افتاد ؟ بد بود و بدتر افتاد
حمومي‌‏‎ آي‌‏‎ حمومي‌‏‎
لنگ‌‏‎ قديفه‌ام رو‏‎ بردن‌‏‎
‎لنگ و‏‎ قديفه‌ام‌‏‎ جهنم‌‏‎
كاسه‌‏‎ دو‏‎ ليچه‌ام رو‏‎ بردن‌‏‎
كاسه‌‏‎ دوليچه‌‏‎ جهنم ‌‏‎
فرش‌‏‎‏‎ و‏‎ قاليچه‌ام‌‏‎ رو بردن‌‏‎
خير‏‎ نبيني‌‏‎ حمومي‌‏‎
سيني‌‏‎ زير‏‎ پاها‏‎مو‏‎ بردن‌‏‎
سيني‌‏‎ زيرپام جهنم‌‏‎
كاسه حنامو بردن‌‏‎ ‏‎ ‌‏‎

حمومی آی حمومی ...

آخه کی گفته که شانس آدم فقط تو لاس‌وگاسه ؟


ها ؟ جدی . کی گفته ؟ الاغ ! دهه :|