...

خدا از دهنت بشنوه پسر. به خدا که همینه که میگی.