...

آره خوب من گناهکارم چون معتادم . مثل همه‌ی معتادای دیگه . منم به این رابطه‌ها معتادم . وقتی هم بهم نمیرسه استخون درد میگیرم می‌فهمی ؟ درد دارم وقتی درد دارم دیگه به اینکه چی شد که اینطور شد نمیتونم فکر کنم. همه‌چیزمو هم به باد بده معتادم نمیتونم ولش کنم. هرکی به یه چیز ٬ هر کی یه جور . منم این جور . فقط بدیش اینه که هزار درد و مرض دیگه پشت سرش داره میاره. آره بدم میاد ولی دیگه دست من نیست . من الان تا خرخره توشم. میفهمی اینو ؟