...

نفست که می‌گیره سرت رو به عقب خم کن و سعی کن به نفس کشیدن فکر نکنی .. آروم باش .. آرووووم .. خیلی آرووووممم ... بخواب ٬ تا همیشه .. آااارووومم