...

دلم خون می‌خواد ... خونی که ببینیش .. خونی که آرومت کنه ... خونی که گرمت کنه .. خونی که سرد شی باهاش .. خونی که لخته شدنش رو نبینی ... خون ...