...

ای لولی بربط زن، تو مست تری یا من ... ای پیش تو چو مستی، افسون من افسانه