...

میدونی آدم از نفس کشیدنم میتونه بمیره .. میتونه خفه شه .. نفس بکش .. بکش .. بکش .. هوا رو بکش تو ریه‌هات .. تو شش‌هات .. فقط بکش تو .. محکم .. محکم‌تر .. و فقط هوا رو بکش تو .. فقط نفستو بده پاینن .. میبینی ؟ داری خفه میشی .. هر دمی بازدم میخواد تا ادامه پیدا کنه . تا دوباره یه دم دیگه .. یه بازدم دیگه .. نفس کشیدن ... خنده داره نیست ؟ فرقش اینه که مثل خون به آدم آرامش نمیده .. شایدم بده .. نفس بکش .. نفستو بده تو .. محکم ... عمیق ... نفس بکش .. ریه‌هات هنوزم هوا میخوان .. سرت رو بده عقب .. نفس بکش .. عمییق .. عمیییق تر ...