...

دستهایی که اشک فریاد میزدند .. و یک دیوار شیشه ای ، و یک دیوار شیشه ای ، و یک دیوار شیشه ای ... یک دیوار شیشه ای خالی ...