...

پسره آب دماغشو کشید بالا و دوباره به باباش گفت من زن می‌خوام ...