...

چی میشد آدما عاشق که میشدن شاخ و دم در میاوردن خیال خودشون و طرفشون راحت میشد این همه دردسر نداشتیما !

پ.ن. میخواستم دمم رو تکون بدم یکی بیاد نازم کنه یادم افتاد بارباپاپا چند وقتیه عوض شده :(