...

آره ٬ اعتراف میکنم که من تو زندگی قبلیم آدم خوشبختی بودم و همیشه فکر میکردم خوشبختیم رو تو زندگی بعدیم پیدا میکنم . آره ... اون روزا ... ما دلی داشتیم ... واسه مردن کسی بودیم ، چیزی داشتیم ... آره ... گفته بودم که ٬ بعضیا هم ...


Zbigniew Preisner - Solitude (450k)